overlay
Home Katedra Historie

Historie katedry

Konstrukce strojů a zařízení se zaměřením na textilní stroje patřila k prvním oborům, které se po založení Fakulty strojní v roce 1953 na fakultě zřídily. V roce 1958 vzniká Katedra tkalcovství, pletařství a textilních strojů a garantuje výuku specializace textilní technologie, stroje a zařízení. Prvním vedoucím této katedry byl prof. Ing. František Pompe. Brzy na to, v roce 1960, se zaměření konstrukce textilních strojů oddělilo od textilní technologie, která se začala přednášet na nově založené Fakultě textilní. V roce 1968 1.11. byla zřízena samostatná Katedra textilních strojů. Prvním vedoucím katedry byl doc. Ing. Oldřich Talavášek, CSc. Z politických důvodů vyvolaných rokem 1968 musel však v roce 1971 z vysoké školy odejít. Prozatímním vedením katedry byl pověřen opět prof. Pompe a to až do roku 1973, kdy byl jmenován vedoucím katedry doc. Ing. Jaroslav Charvát, CSc. Současně došlo ke změně názvu katedry na Katedru textilních strojů a teorie mechanismů. V roce 1980 se katedra vrací na Fakultu strojní pod názvem Katedra textilních a oděvních strojů. Po odchodu doc. Charváta do důchodu stál v čele katedry v letech 1984 - 1991 prof. Ing. Vladimír Prášil, DrSc. Příchod prof. Prášila na katedru kladně ovlivnil její konstrukční zaměření. Pod jeho vedením došlo k výraznější orientaci na praktickou realizaci výsledků vědecko-výzkumné činnosti a k prohloubení spolupráce katedry s průmyslem, což přetrvává do současnosti. Od roku 1991 do roku 2000 byl vedoucím katedry doc. Ing. Jiří Mrázek, CSc. V tomto období dochází na katedře k hlubší orientaci na využívání počítačové podpory konstruování, což se promítlo jednak do výukového procesu při inovaci obsahu studia a v nabídce nových předmětů a jednak do vědecko-výzkumné práce, která tím získala na kvalitě. V roce 1993 se katedra přestěhovala z budovy „B“ do nově zrekonstruovaných prostor budovy „F“ na Husově třídě, kde sídlí dodnes. Od června roku 2000 převzal vedení katedry doc. Ing. Jaroslav Beran, CSc. Katedra v této době rozšířila a inovovala laboratoř textilních strojů a dobudovala laboratoř digitálního prototypu. V roce 2006 došlo ke změně názvu katedry na Katedru textilních a jednoúčelových strojů. V roce 2012 se laboratoře katedry přemístily do budovy L. Od roku 2019 převzal vedení katedry doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.

Za dobu své existence vychovala katedra více než 700 absolventů. Mnozí z nich zůstali svému oboru věrni a řada zastává významné funkce v managementu strojařských i textilních podniků. Důležitou součástí pedagogické činnosti katedry byla a je výchova doktorandů, dříve kandidátů technických věd. Toto náročné studium k dnešnímu dni úspěšně ukončily tři desítky studentů.

K nejvýznamnějším osobnostem katedry patří bezesporu prof. Ing. Vladimír Prášil, DrSc., přední postava českého textilního strojírenství, odborník z oblasti přípravárenských strojů. Jeho vynikající konstruktérská dráha začala ve Výzkumném ústavu textilního strojírenství nejprve na pobočce v Brně. Později přešel na hlavní pracoviště ústavu přímo do Liberce. Vedl konstrukční práce na řadě nových přípravárenských strojů. K nejvýznamnějším výsledkům jeho práce patří konstrukce automatického křížem soukacího stroje AUTOSUK, jehož licence byla začátkem sedmdesátých let prodána firmě Mayer do Spolkové republiky Německo. V roce 1980 zúročil své vědomosti na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci, kde se stal profesorem textilní technologie a textilních strojů. Působil zde v řadě akademických funkcí včetně vedoucího Katedry textilních a oděvních strojů. V současně době jako emeritní profesor pracuje na částečný úvazek na této katedře. Výčet jeho realizovaných technických řešení je pozoruhodný. Výsledky této jeho dlouholeté usilovné práce přispěly k propagaci českého textilního strojírenství ve světě. Významná je i jeho publikační činnost. Napsal asi 30 větších publikací, je autorem nebo spoluautorem skript, zúčastnil se řady konferencí a symposií v tuzemsku i zahraničí. Stal se autorem neuvěřitelných 145 patentů, z nichž asi třetina je realizovaných. Jeho jméno bude vždy spojeno se slavnou érou českého textilního strojírenství.

Další významnou osobností působící na katedře byl doc. Ing. Jaroslav Charvát, CSc., přední odborník na mechaniku a teorii mechanismů. Profesní dráhu začal jako odborný asistent u prof. Šrejtra na pražské technice. Po založení Strojní fakulty v Liberci přechází na Katedru mechaniky, pružnosti a pevnosti, kde zastával až do roku 1973 funkci vedoucího oddělení mechaniky. Jeho vědecko-výzkumná činnost zaměřená především na mechanismy textilních strojů mu umožnila, že byl v roce 1973 jmenován do funkce vedoucího Katedry textilních strojů, ve které setrval prakticky až do svého odchodu do důchodu. Byl nejen uznávaným odborníkem v oblasti teorie mechanismů, ale i vynikajícím učitelem a propagátorem mechaniky u odborné i laické veřejnosti. Na svých přednáškách dokázal studenty zaujmout a nadchnout pro studovaný obor. Neméně významná byla i jeho činnost školitele v rámci vědecké výchovy, které věnoval hodně času. Během svého působení na VŠST v Liberci vychoval celou řadu kandidátů technických věd. Pravidelně přispíval do odborných časopisů. Je autorem řady monografií a skript, aktivně se zúčastňoval konferencí a seminářů. Výraznou měrou se zasloužil o výchovu mladé technické inteligence a přispěl k rozvoji oboru mechaniky textilních strojů.

Připojte se na Facebooku

Gratulujeme všem, krásná práce!!! Letní semestr jsme zakončili tradičně... Prostě tu máme šikovné  a chytré lidi Je nám ctí a o to větší, že mezi oceněnými je... Gratulace!!!! Den 13.6. byl i přes různé pověry pro našich ...