Katedra textilních a jednoúčelových strojů
Zajišťujeme výuku strojních inženýrů
Ovládáme numerické simulace
Děláme vědu a výzkum
Spolupracujeme s průmyslovými podniky
Úvod Home Studium Studijní obory Magisterské studium

Magisterské studium

Katedra garantuje v magisterském studijním programu zajímavé studium strojního oboru s mnohaletou tradicí v českých zemích a dobrým jménem ve světě. Jedná se o obor Konstrukce strojů a zařízení se zaměřením na textilní stroje. V tomto oboru získá student ucelené teoretické a odborné znalosti ze stavby strojů, přičemž studium je zaměřeno na využití nejnovějších metod počítačového konstruování (CA-technologie), na experimentální verifikaci získaných poznatků a na diagnostiku strojních celků. Během studia se studenti seznámí se zásadami pro technologičnost konstrukce. Katedra vychovává v tomto zaměření studenty k samostatné tvůrčí práci se schopností rychle reagovat na nové podněty a aplikovat nové myšlenky při řešení konstrukčních a technických problémů. Získané obecné znalosti a praktické dovednosti absolventi katedry úspěšně uplatňují v různých strojních a příbuzných oborech. Studijní obor připravuje pro praxi konstruktéry, výpočtáře, manažery technického rozvoje a obchodu, výzkumné pracovníky i provozní inženýry, kteří nacházejí uplatnění ve všech oborech na různých stupních řízení.

Významnou oblastí, které je na katedře dlouhodobě věnována pozornost je oblast technologií digitálního prototypu – tzv. CA-technologií (CAD, CAM, CAE, CAT, FEM). Studenti obou studijních programů se mohou na katedře blíže seznámit s nejnovějšími verzemi předních CAD/CAM/CAE systémů Pro/Engineer, Pro/Mechanica, Catia, MSC.Adams, Mechanical Desktop, Inventor apod. Pro práci v těchto systémech je pro studenty k dispozici Laboratoř digitálního prototypu vybavená výkonnými počítači a potřebným výstupním zařízením.

Pracovníci katedry dále využívají pro simulaci, analýzu a optimalizaci konstrukcí výpočtové softwarové systémy založené na numerických metodách, zejména na metodě konečných prvků. I v této oblasti mohou studenti získat základní znalosti o těchto metodách a praktické zkušenosti s jejich využíváním při řešení konstrukčních problémů. Pro ověření teoretických výsledků analýzy mohou studenti využívat experimentální laboratoř, která je vybavena kvalitní měřící aparaturou a snímači dráhy, zrychlení a silových účinků. K dispozici je rovněž laboratoř textilních a jednoúčelových strojů, ve které lze provádět různá experimentální měření a provozní zkoušky. Reálné chování strojů a zařízení při vysokých rychlostech mohou studenti sledovat prostřednictvím záznamu z digitální rychlokamery, která je součástí vybavení experimentální laboratoře. Měřící zařízení katedry umožňuje provádět experimentální analýzu kinematických a mechanických veličin, které jsou významné z hlediska konstrukce strojů.

Katedra úzce spolupracuje s průmyslovými podniky (např. Rieter a.s., Uniplet Třebíč, Saurer apod.). Studentům katedry nabízejí průmyslové podniky exkurze, praxe, stáže, stipendia, diplomové práce i budoucí pracovní uplatnění. V rámci řešení výzkumných úkolů je jedním z partnerů katedry Výzkumný ústav textilních strojů v Liberci, který patří k předním světovým výzkumným pracovištím v oboru textilních strojů. Mezinárodní prestiž si tento ústav získal například vynálezem pneumatického a hydraulického tkacího stroje a jeho neustálým vývojem až k dnešním aplikacím pro technické textilie.

Cílem Katedry textilních strojů je připravit Vás pro praxi jako všestranně vzdělaného strojního inženýra s odpovídajícími znalostmi v oblasti konstrukce strojů, konstrukčních výpočtů, projektování a metodiky konstruování s orientací na textilní stroje, s odpovídajícími znalostmi z počítačové podpory konstruování, počítačové techniky a managementu. Usilujeme o obecnější charakter tohoto vzdělání, což absolventům dává možnosti uplatnění i v jiných oborech. Vlastní zaměření na textilní stroje se promítá do 5 předmětů. Ostatní předměty mají obecnější konstrukční nebo strojařský charakter. Případné Vaše obavy z přílišné náročnosti studia nejsou na místě, což dokazuje prakticky 100 % úspěšnost našich studentů při zakončení studia.

Studium na naši katedře k dnešnímu dni úspěšně zakončilo více než 700 studentů. Naši dosavadní absolventi získali uplatnění zejména v těchto profesích: konstruktér, manager technického rozvoje, technicko-hospodářský pracovník na všech stupních řízení, pracovník obchodu, projektant a výzkumný pracovník. Naši absolventi nacházejí uplatnění i v dalších konstrukčních a technických oborech.

Katedra má rozsáhlou spolupráci s průmyslem. Jedná se např. o podniky textilního strojírenství, automobilového průmyslu atd. Významnou oblastí, které je na katedře dlouhodobě věnována pozornost a ve které zastáváme v rámci fakulty přední místo je oblast tzv. CA-technologií (CAD, CAM, CAE, FEM) pro počítačovou podporu konstruování. Studenti v případě zájmu se mohou na katedře blíže seznámit s nejnovějšími verzemi předních CAD systémů. Pro práci v těchto systémech je pro studenty k dispozici počítačová laboratoř vybavená vysoce výkonnými pracovními stanicemi a potřebným výstupním zařízením.